ทีมทันตแพทย์

ผศ.ทพญ.ดร. กมลภัทร จรรยาประเสริฐ 

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันแพทย์ศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บัณฑิตศึกษาสาขาทันตกรรมจัดฟัน
 • ปริญญาเอก สาขาทันตกรรมจัดฟัน
 • วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

 

Dr. Kamolapatr Janyaprasert

 • Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn university
 • Higher Postgraduate in Orthodontics
 • Ph.D in Orthodontics, Showa University, Tokyo, Japan
 • Thai Board of Orthodontics

ทพ.ทศพล ปั้นเทียน 

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

 

Dr.Thosapol Puntien

 • First class honors, gold medal, doctor of dental surgery (DDS), Mahidol university
 • Master of science (MSc) in Orthodontics (international), Mahidol university

 

 

ทพญ.ชมภูนุช ศรีผดุงพร

ทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Chompunuch Sriphandungpor

 • Doctor of Dental surgery, Chulalongkorn University (DDS)
 • Higher Graduate Diploma in Orthodontics, Chulalongkorn University

ทพญ.พิมพ์ชนก ฟูศิริ 

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตรทางทันตกรรมจัดฟัน จากทันตแพทย์สภา

 

Dr. Pimchanok Foosiri

 • Doctor of Dental surgery, Chulalongkorn University (DDS)
 • Higher Graduate Diploma in Orthodontics, Chulalongkorn University
 • Thai Board of Orthodontics

 

ทพญ.จุไรรัตน์ ชีวพรพิมล 

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณทิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.Jurairat Cheewapornpimol

 • Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn University
 • Orthodontic Residency, Mahidol university

 

ทพญ.ปาณิศา พีรวณิชกุล  

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

Dr. Phanisa Pheerawanitchakun

 • Doctor of Dental surgery, Chulalongkorn University (DDS)
 • Master of Science in Orthodontics, Chiangmai University

 

 

ทพญ.กนกพร ศักดาสุรักษ์

ทันตกรรมการจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน จัดฟัน มหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภา


Dr. Kanokporn Sakdasurak, M.D.

Orthodontics

 • Bachelor of Dentistry Mahidol University
 • House dentist Orthodontics, University Mahidol
 • Certificate in orthodontic dentistry from the Dental Council

 

ทญ. ปรีญา สุวรรณวิฑิต 

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญ สาขา ทันตกรรมจัดฟัน

Dr.Preeya Suwanwitid

 • First class honors, Doctor of dental surgery (DDS), Chulalongkorn university.
 • Residency Training Program in Orthodontics, Chulalongkorn university.
 •  Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences Orthodontics, Chulalongkorn university.
 • Diploma of Thai Board of Orthodontics

 

 

ดร.ทพ.ณรงค์ฤทธิ์ ลาภบุญผล

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยาศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Dr. Narongrit Larpbunphol 

 • Doctor of Dental Surgery , Songkla university
 • Doctor of Science Prosthetic Dentistry Chulalongkorn University

ทพญ.รวีวรรณ ทองพูล

ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก

Dr.Raweewan Tongpool

 • Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
 • Graduate Diploma in cinitcal sciences Degree field of study ourgery

ทพญ. กฤษณา แก้วประดิษฐ :

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมศัลยศาสตร์ช่องปาก

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกรใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

Dr. Krisana Kaewpradit

 • Doctor of dental surgery (DDS), Chiang Mai university
 • High graduate diploma of oral and maxillofacial surgery , Khonkaen university

 

 

ทพญ. ฉันท์ชนา ช้างสิงห์

ศัลยศาสตร์ช่องปาก

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Dr. Chanchana Changsinga

Oral Surgery

 • Graduate Diploma in Oral and Maxillofacial Surgery
 • Bachelor of Dentistry Chulalongkorn University

ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์ :

ทันตกรรมรักษารากฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

Dr. Pathummas Alisanun

 • Doctor of Dental Surgery, Srinakharinwirot University
 • Graduate Diploma in Clinical Dentistry, Srinakharinwirot University

 

 

ทพญ. เจกิตาน์ ศิริปรุ

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Dr. Jekita Siripru

 Dentist (General practitice)

 • Doctor of dental surgery (DDS), Srinakarinwirot University

ทพญ.ฐิติพร โภครักษ์ 

ทันตกรรมทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Dr.Thitiporn pokarak

 • Doctor of Dental Surgery (D.D.S),Western University

ทพญ. สุทิพา ชินสว่างวัฒนกุล

ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr. Sutipa Chinsawangwattanakul

General Dentist

 • Doctor of dental surgery (DDS) , Chulalongkorn University

พญ.มาลินี ทศมาศวรกุล (ทพญ.มาลินี ทศมาศวรกุล)

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลังสำเร็จการศึกษาปริทันตวิทยา

 

Dr.Marinee Tosamasavorakul (Dr.Malinee Tosamasavorakul,Dr.)

 • Bachelor of Dentistry Faculty of Dentistry Mahidol University
 • After graduating from periodontology

ทพญ.อุสา  สัจจปาละ 

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมปริทันต์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง  สาขา ปริทันต์  วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

Dr.Usa Sajapala

 • Doctor of dental surgery (DDS), Prince of songkhla university
 • Graduate Diploma of Clinical Science in Periodontic Dentistry, Phramongkutklao Hospital

 

 

ทพญ.พสุกานต์ ศรีอุดมเดช  (หมอมีใหม่)

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขากุมารเวชกรรม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาฯ

Dr. Pasukarn Sriudomdej (Dr. Mi Mai)

 • Higher Diploma Program in Clinical Science Department of pediatric dentistry Faculty of Medicine Chulalongkorn University
 • Bachelor of Dentistry, Chulalongkorn

ทพญ.วิมลรัตน์ ศรีอุดม (คุณหมอปุ้ย)

 • หลักสูตรจะทำให้สูงคลินิกวิทยาศาสตร์, ทันตกรรมสำหรับเด็ก, คณะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • ทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์

Dr. Wimonrat Sriudom (Dr. Pui)

 • The course will make Sung Clinical Sciences, Pediatric Dentistry, Faculty of Chulalongkorn University.
 • Dentist, Chulalongkorn