1-%e0%b8%97%e0%b8%9e-%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9e%e0%b8%a5-%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99

ทพ.ทศพล ปั้นเทียน
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง มหาวิทยาลัยมหิดล
– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.Thosapol Puntien
– First class honors, gold medal, doctor of dental surgery (DDS), Mahidol university
– Master of science (MSc) in Orthodontics (international), Mahidol university

2-%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3

ทพญ.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
ทันตกรรมจัดฟัน
-ทันแพทย์ศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-บัณฑิตศึกษาสาขาทันตกรรมจัดฟัน
-ปริญญาเอก สาขาทันตกรรมจัดฟัน
-วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

Dr. Kamolapatr Janyaprasert
– Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn university
-Higher Postgraduate in Orthodontics
-Ph.D in Orthodontics, Showa University, Tokyo, Japan
-Thai Board of Orthodontics

12-%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%b2-%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%93%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a51

ทพญ.ปาณิศา พีรวณีชกุล
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

Dr. Phanisa Pheerawanitchakun
– Doctor of Dental surgery, Chulalongkorn University (DDS)
– Master of Science in Orthodontics, Chiangmai University

%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3

ทพญ.กนกพร ศักดาสุรักษ์
ทันตกรรมจัดฟัน
-ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
-ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
-วุฒิบัตรทางทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภา

Dr. Kanokporn Sakdasuraruk
– Doctor of Dental Surgery, Mahidol University
-Orthodontic Residency , Mahidol University
-Thai Board of Orthodontic

4-%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95

ทพญ.ปรีญา สุวรรณวิฑิต
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญ สาขา ทันตกรรมจัดฟัน

Dr.Preeya Suwanwitid
– First class honors, Doctor of dental surgery (DDS), Chulalongkorn university.
– Residency Training Program in Orthodontics, Chulalongkorn university.
– Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences Orthodontics, Chulalongkorn university.
– Diploma of Thai Board of Orthodontics

13-%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a5

ทพญ. จุไรรัตน์ ชีวพรพิมล
ทันตกรรมจัดฟัน
-ทันตแพทยศาสตร์บัณทิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.Jurairat Cheewapornpimol
-Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn University
-Orthodontic Residency, Mahidol university

pimchanok

ทพญ.พิมพ์ชนก ฟูศิริ
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– อนุมัติบัตรทางทันตกรรมจัดฟัน จากทันตแพทย์สภา

Dr. Pimchanok Foosiri
– Doctor of Dental surgery, Chulalongkorn University (DDS)
– Higher Graduate Diploma in Orthodontics, Chulalongkorn University
– Thai Board of Orthodontics

6-%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5

ทพญ. กฤษณา แก้วประดิษฐ
ศัลยกรรมกระดูก ช่องปาก
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ประกาศนียบัตรชั้นสูงศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dr.Krisana Kaewpradit (Santatipayunkul) 
Oral Surgeon

– Doctor of Dental surgery (DSS) : Chiang-mai University
– Hight Graduate diploma of Oral and Maxillofacial Surgery : Khonkean University

7-%e0%b8%97%e0%b8%9e-%e0%b8%93%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%a4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%9c%e0%b8%a5

ทพ.ณรงค์ฤทธิ์ ลาภบุญผล
ฟันปลอม
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Dr. Narongrit Larpbunphol
-Doctor of dental surgery,prince of Songkla University

10-%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%98%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93-%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a2

ทพญ.ธมลวรรณ ลังลองสถิตย์
ทันตกรรมทั่วไป
-ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr. Thamonwan Langlongsathit
– Doctor of dental surgery , Mahidol university

usa

ทพญ.อุสา สัจจปาละ
ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมปริทันต์

-ทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง สาขา ปริทันต์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

Dr.Usa Sajapala
-Doctor of dental surgery (DDS), Prince of songkhla university
-Graduate Diploma of Clinical Science in Periodontic Dentistry, Phramongkutklao Hospital

pathompong

ทพ.ปฐมพงศ์ เหล่าเกษมสุขวงศ์
ทันตกรรมทั่วไป
– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dr. Pathompong Laokasemsukwong
– General practice Faculty of Dentistry Khonkaen University

vantipa

ทพญ.วรรณทิภา อ่อนละออ
ทันตกรรมทั่วไป
– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dr. Vantipa onlaor
– General practice Faculty of Dentistry Khonkaen University

patim

ทพญ.ปทุมาศ อลิสานันท์
รักษารากฟัน

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ศรีนครินทรวิโรฒ
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาเอ็นโดดอนต์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

Dr.Pathummas Alisanun
– Degree of Doctor of Dental surgery , Srinakharinwirot University
– Hidher Graduate Diploma Program in Endodontist , Srinakharinwirot University

%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a-%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b5

ทพญ.บุณยนุช พชระเศรนี
ทันตกรรมทั่วไป
– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dr.Bunyanuch Patcharaseranee
– The Degree of Doctor of Dental surgery (DSS) Khonkaen University

%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a-%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b5

ทพญ. วิวรรณ ทิพยางกูร
ทันตกรรมทั่วไป
– ทันตแพทยศาตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Dr. Wiwan Tipyanggul
General practitioner
– First class honors, Doctor of Dental Surgery (DDS), Thammasat university

%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b9%87%e0%b8%8d%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ac%e0%b8%ab%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%81

ทพญ.เพ็ญอาสาฬห์ สุนทโรทก
ทันตกรรมเฉพาะทางเด็ก
-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr. Penarsan Soontharotoke
– Doctor of Dental surgery (DDS), Khon Kaen University
– Graduate Diploma of Clinical Science in Pediatric Dentistry, Chulalongkorn University

16-%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%89%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b9%8c

ทพญ.ฉันท์ชนา ข้างสิงห์
ศัลยกรรมช่องปาก
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ช่องปากเเละเเม็กซิลโลเฟเชียล
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬา

Dr. Chanchana Changsinga
– Doctor of dental surgery (DDS), chulalongkorn university

%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%b2-%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%95

ทพญ.ลดาภา วนานนท์นาต
ทันตกรรมทั่วไป

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

Dr. Ladapa Vananonnat
General Practice

– Doctor of dental surgery (DDS), Rangsit university

%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%a8%e0%b8%a8%e0%b8%b4-%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c

ทพญ.ศศิ ลออพิพัฒน์
ทันตกรรมทั่วไป
– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Dr. Sasi Laorpipat
General dentist
– First class honors, doctor of dental surgery (DDS), Prince of Songkhla University